POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?
El responsable del tractament de les dades personals és la Fundació Jubert Figueras (d’ara endavant, FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS), amb CIF G63369755 i domicili a la Rambla de Catalunya, 32, baixos de Barcelona (CP 08007), tel. 933 17 01 81, adreça electrònica fundacio@jubertfigueras.org i lloc web www.jubertfigueras.org.

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?
Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, formularis de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat.

Gestió de voluntaris. Registrem les dades de les persones que col·laboren voluntàriament amb la Fundació a fi i efecte d’organitzar els serveis. Les dades no es comuniquen a altres persones. Tractem les dades en base al consentiment de la persona interessada i en compliment d’una relació contractual.

Gestió de socis. Es registren les dades personals de les persones associades a la Fundació que s’utilitzen per portar l’organització interna, elaborar el directori i per la gestió del cobrament de quotes. Les dades es comuniquen a l’Administració Tributària i a entitats bancàries amb la finalitat de cobrament de les quotes. Les dades es tracten en compliment de la relació contractual.

Gestió de donants. Es registren les dades de les persones que fan donacions econòmiques a la Fundació amb la finalitat de portar la gestió de les donacions i la comptabilitat. Les dades es comunicaran a l’Administració Tributària. Tractem les dades en compliment d’una obligació legal i de la relació contractual per poder formalitzar la donació.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d’obligacions legals.

Informació de serveis. Amb l’autorització del clients les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis i amb la Fundació. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions.

A qui es comuniquen les dades?
Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?
Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. Les dades obtingudes de les donacions aportades a la Fundació es conservaran durant deu anys, en compliment de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i s’eliminaran un cop vençut aquest termini, amb el seu consentiment. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?
Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.
A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.
A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?
Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a la FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a fundacio@jubertfigueras.org indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.